Επιλογές >>
 
   
 
 
 
 
 
 

Ενημέρωση > Νέα / Ανακοινώσεις

 
Αναλυτική παρουσίαση...

20/11/2011
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 204Α) ο συνημμένος στην παρούσα νόμος 4013/2011, με τον οποίο νομοθετήθηκε το πάγιο αίτημα της ΕΣΕΕ για μία σύντομη, ανέξοδη και αποτελεσματική διαδικασία, με στόχο την μείωση των μισθωμάτων επαγγελματικής στέγης. Η νέα νομοθεσία εισάγει την λειτουργία μίας ευέλικτης επιτροπής («Επιτροπή Διακανονισμού για τις Εμπορικές Μισθώσεις»), η οποία, σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα επεξεργάζεται και θα εκτιμά τις ισχύουσες συνθήκες στην αγορά και στην επιχείρηση και θα μπορεί να προτείνει προς τον εκμισθωτή – ιδιοκτήτη, μείωση του συγκεκριμένου ενοικίου.
Οι Επιτροπές είναι εξωδικαστικά όργανα και στην αρμοδιότητά τους υπάγονται όλες οι εμπορικές μισθώσεις κάθε είδους και μορφής. Η σύνθεσή τους είναι 3μελής, ορίζονται από τον Αντιπεριφερειάρχη για 2ετή θητεία και αποτελούνται από έναν δικαστικό ως Πρόεδρο και από ένα εκπρόσωπο των ενοικιαστών και των ιδιοκτητών. Εδρεύουν και λειτουργούν στην έδρα κάθε περιφερειακής ενότητας (της παλιάς νομαρχίας) και μπορούν να είναι περισσότερες από μία εντός των τοπικών ορίων αυτής. Καθήκον τους είναι να εξετάζουν αντικειμενικά και αμερόληπτα τις υποθέσεις, με βάση την αρχή της εκατέρωθεν ακρόασης και παρέχουν τη δυνατότητα σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να εκφράζουν εγγράφως ή προφορικά τις απόψεις
τους. Εάν επιτευχθεί συμβιβασμός για την αναπροσαρμογή του μισθώματος συντάσσεται πρακτικό, το οποίο είναι αμέσως εκτελεστό.
Αν δεν συμφωνεί κάποιο από τα μέρη, η Επιτροπή εκδίδει πόρισμα, με τη γνώμη της για το τι πρέπει να γίνει με την συγκεκριμένη μίσθωση. Το πόρισμα υποβάλλεται ως αποδεικτικό μέσο στα δικαστήρια και ως εκ τούτου, αποτελεί έναν έμμεσο τρόπο πίεσης προς τον ιδιοκτήτη να το δεχθεί και να μην διακινδυνεύσει ένα δικαστικό αγώνα που θα χάσει. Είτε στην μία περίπτωση, είτε στην άλλη, η Επιτροπή πρέπει να έχει ολοκληρώσει το έργο της εντός 40 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αναφοράς.
            Σημαντικό είναι να γνωρίζετε ότι στη διαδικασία της Επιτροπής υπάγονται και οι μισθώσεις των ΠΔ 715/1979 και 19/1932, δηλαδή των ιδρυμάτων, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου κλπ. Αναφέρεται δε ρητά στο νόμο ότι η επίτευξη συμβιβασμού και η εφαρμογή του Πρακτικού Συμβιβασμού από το ίδρυμα ή το ΝΠΔΔ δεν απαιτεί έγκριση από άλλη Αρχή ή φορέα. Λύνονται έτσι τα χέρια των διοικήσεων των ανωτέρω νομικών προσώπων να μειώσουν τα μισθώματα των μισθωτών τους, με την υπαγωγή τους στην αρμόδια Επιτροπή, χωρίς να κινδυνεύουν με παράβαση καθήκοντος ή με απόρριψη της απόφασής τους από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
            Συμπληρωματικά με τα παραπάνω, με τον ίδιο νόμο 4013/2011 τροποποιήθηκε η διαδικασία υπαγωγής στην προπτωχευτική διαδικασία (άρθρο 99 πτωχευτικού κώδικα). Μετά από παρεμβάσεις της ΕΣΕΕ κατά την διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, τροποποιήθηκε το σχέδιο στην κατεύθυνση επέκτασης της αρχής της δεύτερης ευκαιρίας, ενώ μειώθηκε και το παράβολο υπαγωγής στο νόμο για τις μικρές επιχειρήσεις, κάνοντάς τον πιο προσιτό σε αυτές.
Περισσότερες πληροφορίες >

 
 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Γεωργάκη Ολυμπίου και Αλαμάνας
40200 Ελασσόνα
Τηλ: 24930 29591
Ε-mail: info@esel.gr
 
 
Copyright © 2011 Εμπορικός Σύλλογος Ελασσόνας
Created and Hosted by Itbiz