Επιλογές >>
 
   
 
 
 
 
 
 

Ενημέρωση > Νέα / Ανακοινώσεις

 
Αναλυτική παρουσίαση...

29/06/2018
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 Δημοσιεύτηκαν οι αποφάσεις των Υπουργείων Εργασίας και Οικονομικών υπΆ αριθμ. ΠΟΛ.1116/2018 και οικ. 34124-2768-2018 αντίστοιχα, με τις οποίες διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών (ν. 4469/2017) για χρέη προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Βάσει των παραπάνω τροποποιητικών αποφάσεων επεκτείνεται η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών σε έως 120 δόσεις στον ΕΦΚΑ και στην Εφορία, στο πλαίσιο του Εξωδικαστικού Μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, για χρέη έως και 125.000 ¤, από 50.000 ¤ που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Κατά βάση, πρόκειται για όσες επιχειρήσεις και ανεξάρτητους επαγγελματίες δεν μπορούσαν να υπαχθούν αρχικά στις κοινές διατάξεις του εξωδικαστικού μηχανισμού, που πλέον τους δίνεται η δυνατότητα αυτή.  Επισημαίνουμε εδώ ότι, ειδικά σε ότι αφορά την απόφαση του Υπουργείου Εργασίας για τις οφειλές προς τον ΕΦΚΑ και συγκεκριμένα στο Δελτίο Τύπου του Υπουργείου, γράφτηκε, προφανώς από παρανόηση, ότι οι ρυθμίσεις της Υπουργικής Απόφασης σε ότι αφορά την διευθέτηση, ισχύουν μόνο για όσους δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα (δηλαδή τους ανεξάρτητους επαγγελματίες, δικηγόρους, γιατρούς κλπ.) κάτι όμως που δεν προκύπτει τόσο από το κείμενο της απόφασης, όσο και από το πλαίσιο που αυτή τροποποιεί.  Επειδή ωστόσο, το συγκεκριμένο Δελτίο Τύπου αναπαράχθηκε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η ΕΣΕΕ επικοινώνησε με την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, το λάθος επισημάνθηκε και αναμένεται να διορθωθεί με νέο Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας, που θα περιλαμβάνει επίσης τους εμπόρους και λοιπούς επαγγελματίες.

Σε ότι αφορά τώρα την ουσία των νέων ρυθμίσεων, η σωρευτική ένταξη χρεών ύψους 250.000 ¤ (125.000 ¤ σε Ασφαλιστικά Ταμεία & 125.000 σε Εφορίες) θα περιλαμβάνει οφειλές που βεβαιώθηκαν πλέον και έως τις 31-12-2017, ενώ θα δίνεται και η δυνατότητα ρύθμισης χρεών που υπερβαίνουν τις 125.000 ¤. Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει χρήση της τελευταίας ευεργετικής διάταξης αποτελεί η προσκόμιση έκθεσης βιωσιμότητας και σχεδίου αναδιάρθρωσης οφειλών από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα, εκ μέρους των οφειλετών.

Οι κυριότερες προσθήκες στις ήδη υφιστάμενες διατάξεις του εξωδικαστικού μηχανισμού για ρύθμιση οφειλών σε έως και 120 δόσεις, συνοψίζονται ως εξής:

·       Στη ρύθμιση πλέον υπάγονται οφειλές που είναι ήδη βεβαιωμένες κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017, καθώς και οφειλές υπέρ τρίτων πιστωτών, με τις προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής κατά τον χρόνο υπαγωγής στη ρύθμιση.

·       Για οφειλές έως 20.000 ¤ ο υπόχρεος πρέπει να έχει θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης. Για οφειλές από 20.000 έως 125.000 ¤, πέρα από το ανωτέρω κριτήριο, ο λόγος του χρέους, αφού αφαιρεθούν οι προς διαγραφή προσαυξήσεις και τόκοι, προς το εισόδημα πρέπει να είναι μικρότερος ή ίσος του 8.

·       Οφειλέτες με συνολικές οφειλές άνω των 125.000 ¤ γίνονται αποδεκτοί στον εξωδικαστικό μηχανισμό μόνο εφόσον προσκομίζεται από τον οφειλέτη αξιολόγηση βιωσιμότητας και σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα, του οποίου το κόστος βαραίνει τον οφειλέτη.  Ο εμπειρογνώμονας θα πρέπει να είναι είτε φυσικό πρόσωπο, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος τουλάχιστον για 5 χρόνια και να διαθέτει άδεια ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος ή άδεια Λογιστή Φοροτεχνικού τάξης Α΄, είτε νομικό πρόσωπο, εφόσον η ως άνω αξιολόγηση και το σχέδιο υπογράφονται από εντολοδόχο του που διαθέτει τα ως άνω προσόντα.

Για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του υπόχρεου προαφαιρείται από το χρέος το 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.  Το σχέδιο αναδιάρθρωσης πρέπει να είναι σύμφωνο με τα όσα ορίζονται για τον εξωδικαστικό μηχανισμό, καθώς και να μη φέρει το ΚΕΑΟ ή το Δημόσιο σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρισκόταν σε περίπτωση ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, στο πλαίσιο διαδικασίας της  αναγκαστικής εκτέλεσης.

Αριθμός δόσεων

-        Για οφειλές έως 3.000 ¤, μέγιστος αριθμός δόσεων είναι οι 36 και ελάχιστο ποσό δόσης τα 50 ¤, χωρίς διαγραφή προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής.

-        Για οφειλές από 3.000 έως 125.000 ¤, προβλέπεται ελάχιστο ποσό δόσης 50 ¤, και μέγιστος αριθμός δόσεων 120, με παράλληλη πρόβλεψη διαγραφής του 85% των προσαυξήσεων και των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής.

Το ΚΕΑΟ και η ΑΑΔΕ δεν θα προτείνουν ρυθμίσεις όταν:

-        Η προς ρύθμιση συνολική οφειλή υπερβαίνει τα 50.000 ¤ και η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη υπερβαίνει το 20πλάσιο αυτής και

-        Η προς ρύθμιση συνολική οφειλή υπερβαίνει τα 200.000 ¤ και η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη υπερβαίνει το 15πλάσιο αυτής.

Δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση έχουν:

Φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ή μη ικανότητα όπως επίσης και νομικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κάνει έναρξη εργασιών και έχουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα με οφειλές που δεν υπερβαίνουν τις 125.000 ¤.

Περισσότερες πληροφορίες >

 
 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Γεωργάκη Ολυμπίου και Αλαμάνας
40200 Ελασσόνα
Τηλ: 24930 29591
Ε-mail: info@esel.gr
 
 
Copyright © 2011 Εμπορικός Σύλλογος Ελασσόνας
Created and Hosted by Itbiz